Yhdistyksen säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT       

Nimi:
Kotipaikka:
Osoite:
Rekisterinummero:
Merkitty rekisteriin:

Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat ry
Tammela
Kuninkaanlähteentie 423, 27840 Köyliö
219.203
27.3.2017

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Suomen Tumman Mehiläisen Hoitajat ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Tammela

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu                                                                                      

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa valtakunnallisena Pohjolan tumman mehiläisen (Apis mellifera mellifera) hoitoon keskittyneiden mehiläishoitajien, tutkijoiden ja luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä. Tavoitteena on Pohjolan tumman mehiläisen geeniperimän säilyttäminen ja siihen liittyvä tutkimus-, tiedotus- ja jalostustoiminta sekä hoitotekniikan kehittäminen. Lisäksi tarkoituksena on rotua koskevan yleisen tiedon lisääminen ja uusien tumman mehiläisen suojelusta kiinnostuneiden mehiläishoitajien löytäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

● Järjestää erilaisia koulutus- ja kurssitilaisuuksia, retkiä ja tutustumismatkoja

● Osallistuu kansallisiin ja kansainvälisiin alaa koskeviin kokouksiin ja hankkeisiin

● Verkostoituu kansainvälisten tumman mehiläisen suojeluun keskittyneiden järjestöjen kanssa ja tekee näiden kanssa yhteistyötä

Yhdistys voi hakea toimintansa tueksi rahoitusta niitä myöntäviltä tahoilta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä, omistaa kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä järjestää arpajaisia ja varojen keräystä ja hyväksyä kannatusjäseniä, jotka voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä että juridisia henkilöitä.  Yhdistys ei harjoita elinkeinotoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistys voi myös ottaa kannatusjäseniä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy hakemuksesta sekä jäsenet että kannatusjäsenet.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen

 1. On jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 2. On menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 3. Ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 4-6 varajäsentä. Hallituksen jäsen voidaan valita yhtäjaksoisesti enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi ja puheenjohtaja enintään neljäksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksesta on kaikille ilmoitettu kirjeellä, sähköpostilla tai muulla luotettavalla tavalla viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi yhdessä, puheenjohtaja varapuheenjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.  Hallitus voi valtuuttaa sihteerin tai rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen keväällä pidettävää vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes osa  ( 1/10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni.  Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun ja kannatusjäsenen maksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan toiminnantarkastaja sekä hänelle varahenkilö
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljännesosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.